Voorstellen gemeentelijke herindeling Eerste kamer stemt voor

Schiphol e.o – De eerste kamer heeft dinsdagavond de voorstellen voor gemeentelijke herindeling aangenomen. Nederland gaat hierdoor van 380 gemeentes naar 355 in 2019. Haarlemmermeer zal één gemeente worden van zo’n 150.000 inwoners.

Nieuwe gemeente

Vanaf 2019 is er één nieuwe gemeente met zo’n 150.000 inwoners en 31 kernen in een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Met veel groen in het noorden en zuiden en een sterk economisch gebied in het midden met Schiphol en grote bedrijvigheid. Er ontstaat een bestuurskrachtige en financieel solide gemeente waar het goed wonen is, met een uniek open en groen landschap, met veel recreatiemogelijkheden en met bijzonder cultureel erfgoed.

Voorzieningen op peil

Dat is het resultaat van een wettelijke herindeling waarbij Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer worden samengevoegd. Dankzij de herindeling kunnen voor de inwoners en ondernemers van het huidige Haarlemmerliede en Spaarnwoude de voorzieningen op peil blijven en versterkt de nieuwe gemeente haar strategische positie in de regio.

Sterker in de Randstad

Oud Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer quote al eerder:

“De nieuwe gemeente staat sterker in de Randstad. En met Schiphol, kantoren en bedrijven in het midden, hebben we straks balans met het groen in het zuiden en in het noorden. De 31 dorpen en kernen zullen hun eigenheid behouden.”

Gemeenschapsgevoel

Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

“We denken en doen nu al op veel fronten hetzelfde. Het sterke gemeenschapsgevoel en de dorpszin die Haarlemmerliede en Spaarnwoude kenmerken, zitten ook in de genen van onze buren.”

toekomstige gemeente
Plattegrond van de nieuwe gemeente

Afspraken over beleid

De gemeenten hebben in het bestuurlijk convenant (170.84 KB) afspraken gemaakt over het beleid van de nieuwe gemeente, bijvoorbeeld over groen, recreatie, leefbaarheid en infrastructuur. Die zijn een uitwerking van de kernwaarden van Haarlemmerliede. Beide colleges zetten zich in deze te realiseren in samenspraak met inwoners. Die afspraken zijn in het kort:

 • De Groene Buffer en natuurwaarden blijven behouden
  • De nieuwe gemeente zet zich in om te voorkomen dat het groene gebied verstedelijkt.
  • Collectieve initiatieven van de boerengemeenschap om de natuur in de polder te beheren, worden financieel ondersteund.
  • Uitbreiding van de haven richting Houtrakpolder past niet bij het open en groene karakter van het gebied.
  • De nieuwe gemeente zet zich in voor een balans tussen de groene ruimte en groei voor de logistieke sector, tussen grootstedelijke dynamiek en kleinschalige landelijkheid.
 • Recreatieve activiteiten bevorderen de belevingswaarde van het buitengebied
  • De nieuwe gemeente investeert in mooie groene routes tussen de recreatiegebieden en de kernen. Intensieve recreatie vindt plaats in PARK21.
  • De nieuwe gemeente zet het bestaande beleid van Haarlemmerliede en Spaarnwoude over recreatiewoningen en verblijfsrecreatie op het grondgebied van Haarlemmerliede en Spaarnwoude voort.
 • De leefbaarheid blijft behouden door een aantrekkelijk, veilig en gezond leefklimaat
  • De nieuwe gemeente heeft de leefbaarheid in de kernen en in het buitengebied hoog in het vaandel.
  • Het afwaarderen van de N200 vraagt verdere studie naar en aanpak van oplossingen op een hoger schaalniveau.
 • Gemeenschapszin en gemeenschapsgevoel worden actief bevorderd
  • De nieuwe gemeente omarmt de grote toegevoegde waarde van dorps- en wijkraden. Behoud van de eigenheid en hechtheid van de unieke gemeenschappen is zeer belangrijk.
  • De dorpsraden en –verenigingen ontvangen een participatiesubsidie van de gemeente. De exploitatie van dorpshuizen wordt ondersteund. Buurtbewoners kunnen een wijk- of dorpsbudget aanvragen.
  • Uitgangspunt is dat het aantal wijkagenten behouden blijft. Er wordt ingezet op brandpreventie waar de opkomsttijden bovengemiddeld zijn.
 • Dorpen blijven verbonden door een goede infrastructuur
  • De nieuwe gemeente maakt zich hard voor verdere investeringen in hoogwaardige openbaarvervoersvoorzieningen.
  • Het wegennetwerk van de nieuwe gemeente wordt geoptimaliseerd waarbij de kwalitatieve standaard die momenteel geldt voor de gemeente Haarlemmermeer het uitgangspunt is.
  • OV-investeringen en -exploitatie worden besproken op het niveau van de Vervoerregio met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van kleine kernen.
 • Bedrijvigheid die in de ruimtelijke structuur past wordt gestimuleerd
  • De nieuwe gemeente investeert in een goede relatie met het bedrijfsleven. In het raadhuis in Hoofddorp is een Ondernemersplein gevestigd, waar ondernemers terecht kunnen voor advies over vergunningen, bedrijfsruimte en microfinanciering.
  • De nieuwe gemeente beschermt kleinschalige bedrijvigheid in de kernen.
 • Cultureel erfgoed wordt bevorderd, beschermd en toegankelijk gemaakt
 • Het huidige voorzieningenniveau blijft behouden
  • Laagdrempelige ontmoetingspunten blijven, naast supermarkten, in de kleine kernen gehandhaafd.
  • De nieuwe gemeente zet, wanneer nodig, in het dorp Spaarndam extra middelen in voor de instandhouding van het huidige dorpscentrum/dorpshuis.
  • De nieuwe gemeente zorgt voor behoud van bestaande en voldoende sportvoorzieningen in de kernen en voor spreiding van voorzieningen voor breedtesport over de kernen.
  • De realisatie van het Integraal kindcentrum zal door gaan.
 • De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau
  • De nieuwe gemeente zet zich in voor digitale dienstverlening waar het kan en persoonlijke service waar dit gewenst is.
  • Het huidige gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt servicepunt en medegebruik door lokale organisaties, zoals de Stichting Historisch Halfweg, is mogelijk. De huidige trouwlocaties blijven in stand.
 • Gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau
  • Voor de nieuwe gemeente is de huidige belastingdruk voor de Onroerendezaakbelasting (OZB) in Haarlemmermeer het uitgangspunt. Dit betekent dat de belastingdruk voor de inwoners in Haarlemmerliede en Spaarnwoude omlaag gaat.
  • Alle baten, lasten, investeringen, voorzieningen en reserveringen worden onverkort overgenomen door de nieuwe gemeente.
 • Het ‘Haarlemmermeers model’ voor de zorg is van toepassing. Uitgangspunt is de continuering van de huidige zorg, beschut werk en begeleiding naar het juiste loket.
 • Onderwijsvoorzieningen in de kernen blijven behouden.
 • De nieuwe gemeente hanteert als uitgangspunt het huidige ruimhartige minimabeleid van de gemeente Haarlemmermeer.
 • De nieuwe gemeente respecteert alle geldende bestemmingsplannen.
 • Om de bestaande sociale woningvoorraad te ontzien breidt de gemeente de woningvoorraad uit voor de huisvesting van statushouders en tegelijkertijd voor reguliere (spoed)woningzoekenden.

Voor de overige beleidsterreinen wordt het beleid van Haarlemmermeer zoveel mogelijk overgenomen door de nieuwe gemeente.

bron: haarlemmermeergemeente.nl

Word vriend van Schiphol Regio en steun de lokale journalistiek! Waardeert u ons als nieuwsmedium? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! Zo stelt u ons in staat om nieuws te blijven maken voor iedereen! 
Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €1,00 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren


BoekenBoeken

Volg ons op Facebook